Vispārējie noteikumi un nosacījumi

1. DEFINĪCIJAS
"Līgums": līgums starp EasySIGN un Klientu par Produktu iegādi un piegādi, izmantojot EasySIGN interneta veikalu.
"Klients": fiziska vai juridiska persona, ar kuru EasySIGN ir noslēdzis Līgumu vai kura apmeklē EasySIGN interneta veikalu, ar nosacījumu, ka fiziska persona nekad nerīkosies kā patērētājs.
“EasySIGN”: EasySIGN BV, dibināta plkst Melkweg 5, (5527CZ) Hapert, Nīderlande, ar tirdzniecības reģistra numuru 17186197.
“EasySIGN interneta veikals”: digitālais veikals, kurā EasySIGN pārdod Produktus.
“Vispārīgie noteikumi un nosacījumi”: šiem Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem.
"Hipersaite":  norāde tīmekļa lapā, kas nodrošina saiti uz citu tīmekļa lapu.
"Intelektuālais īpašums": visas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp visas blakustiesības, piemēram, autortiesības, preču zīmju tiesības, patentu tiesības, dizainparauga tiesības, tirdzniecības nosaukumu tiesības, datu bāzes tiesības un blakustiesības.
“Pusītes”: EasySIGN un klients kopīgi.
"Produkti": programmatūra, atbalsts, apmācība un visi citi produkti vai pakalpojumi, ko EasySIGN piedāvā, izmantojot EasySIGN tīmekļa veikalu.
2. PIEMĒROJAMĪBA
2.1. Šie Vispārīgie noteikumi ir piemērojami katram EasySIGN interneta veikala piedāvājumam un katram EasySIGN interneta veikala līgumam starp EasySIGN un Klientu.
2.2. Gadījumā, ja kompetentā tiesa vienu vai vairākus Līguma un/vai šo Vispārējo noteikumu un nosacījumu noteikumus interpretē kā nelikumīgus, pārējie Līguma vai šo Vispārējo noteikumu noteikumi paliek spēkā starp Pusēm.
3. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
3.1. EasySIGN izteikumi EasySIGN interneta veikalā saistībā ar Precēm ir kvalificējami kā aicinājums Klientam izteikt piedāvājumu. Līgums tiek noslēgts ar EasySIGN apstiprinājumu Klienta pasūtījumam. Apstiprinājums tiek veikts, nosūtot Klientam e-pastu. Klients var izbeigt Līgumu, kamēr akcepts nav apstiprināts.
3.2. Vispārīgos noteikumus un nosacījumus EasySIGN darīs pieejamus Klientam, izmantojot hipersaiti EasySIGN interneta veikalā pirms Līguma noslēgšanas. Klients ir atbildīgs par Vispārējo noteikumu un nosacījumu kopiju saglabāšanu vai izdrukāšanu, izmantojot EasySIGN interneta veikalā pieejamās iespējas.
3.3. Neatkarīgi no jebkādām EasySIGN juridiskajām saistībām glabāt Līgumu un/vai Vispārējos noteikumus un nosacījumus, EasySIGN nav atbildīgs par jebkāda arhivēta Līguma un/vai Vispārējo noteikumu un nosacījumu pieejamību Klientam.
4. KOMUNIKĀCIJA
4.1. Jebkura saziņa starp EasySIGN un Klientu notiek pa e-pastu, ja vien Vispārīgajos noteikumos un/vai Līgumā nav norādīts(-i) citādi.
4.2. Elektroniskā saziņa uzskatāma par saņemtu tās nosūtīšanas dienā, ja vien saņēmēja puse nevar pierādīt pretējo. Ja saziņa nav saņemta piegādes un/vai pieejamības problēmu dēļ saistībā ar Klienta e-pasta kastīti, tas ir Klienta risks, pat ja Klienta e-pasta kastīte atrodas pie trešās personas.
5. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA
5.1. Ja Klients ir iegādājies Preci uz abonēšanas pamata, Līguma darbības termiņš ir Pasūtījuma veidlapā norādītais termiņš (“Sākotnējais termiņš”). Beidzoties šādam termiņam, Līgums tiek automātiski atjaunots uz nākamajiem termiņiem, kas vienādi ar Sākotnējo termiņu (katrs “Turpmākais termiņš”), ja vien Klients savā EasySIGN interneta veikala kontā nav atcēlis abonementu pirms Sākotnējā termiņa vai termiņa beigām. Nākamais termiņš. EasySIGN sniegs Klientam savlaicīgu paziņojumu par Līguma automātisku atjaunošanu. Šajā paziņojumā jāiekļauj atjaunotā abonementa pašreizējā piemērojamā cena.
5.2. Ja Klients nepilda, savlaicīgi vai nepareizi pilda jebkādas saistības, kas izriet no jebkura ar EasySIGN noslēgta Līguma, EasySIGN ir tiesības pilnībā vai daļēji izbeigt Līgumu ar rakstisku paziņojumu pa e-pastu bez juridiskas iejaukšanās un bez noklusējuma paziņojuma.
5.3. Ja EasySIGN izbeidz Līgumu, visas esošās prasības stājas spēkā nekavējoties. Klients ir atbildīgs par jebkādiem un visiem zaudējumiem, kas EasySIGN radušies šādas izbeigšanas rezultātā, tostarp interešu, peļņas vai uzņēmējdarbības zaudēšanu.
6. CENA UN MAKSĀJUMS
6.1. Preču cena ir norādīta EasySIGN interneta veikalā. Apmaksa tiks veikta EasySIGN interneta veikalā norādītajā veidā.
6.2. Ja Klients ir iegādājies Preci uz abonementa pamata, šī abonementa cena tiek automātiski atjaunināta līdz faktiskajām cenām, kas norādītas EasySIGN interneta veikalā atjaunošanas brīdī.
6.3. Visas cenas ir norādītas eiro, kā norādīts EasySIGN interneta veikalā, bez PVN un citām valsts nodevām. Visas cenas EasySIGN interneta veikalā un sludinājumos EasySIGN var mainīt jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas cenas ir pakļautas drukas kļūmēm, kļūdām un tehniskajām izmaiņām, EasySIGN ir tiesības šādos gadījumos atcelt jebkuru pasūtījumu.
7. PIEGĀDE
7.1. EasySIGN piegādās Preces tādā veidā, kā norādīts EasySIGN interneta veikalā.
7.2. Piegādes laiki un/vai piegādes datumi nekad nav konkrēts datums, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās.
8. ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI
  Klientam ir atļauts atgriezt Preci tikai saskaņā ar šādiem Preces noteikumiem. Ja šādi īpaši noteikumi neparedz atgriešanas politiku, Klientam nav tiesību atgriezt šādu Preci.
9. PRODUKTA KONKRĒTIE NOTEIKUMI
  Klients piekrīt, ka uz šādu Produktu iegādi, izmantojot EasySIGN interneta veikalu, tiek piemēroti šādi Preces noteikumi:
- Programmatūra: saite uz galalietotāja licences līgumu
10. PRIVĀTUMS
10.1. Pasūtot Preces EasySIGN interneta veikalā, Klientam ir jāizveido EasySIGN konts. Tiek uzskatīts, ka klients ir izlasījis EasySIGN paziņojumu par konfidencialitāti (kas ir pieejams šeit) un piekrīt veidam EasySIGN proizdod Klienta personas datus.
10.2. Klients to apzinās EasySIGN proiznīcina Klienta datus, tostarp informāciju par klientu aktivitātēm EasySIGN interneta veikalā, piemēram, apmeklētās lapas, dažādās EasySIGN interneta veikala daļās pavadīto laiku, Klienta apmeklētās vietnes interneta adresi un Klienta pasūtīto Programmatūru. EasySIGN glabā šo informāciju datubāzē, kas tiek izmantota Līguma īstenošanai. Šī ieviešana ietver pasākumus, lai uzlabotu klientu pieredzi un sniegtu informāciju vai piedāvājumus Klientam.
10.3. Klients var redzēt un nepieciešamības gadījumā mainīt savus EasySIGN apkopotos personas datus. Klientam ir tiesības pieprasīt attiecīgās informācijas izbeigšanu vai bloķēšanu. EasySIGN par šo jautājumu pieņems lēmumu 4 (četru) nedēļu laikā, izvērtējot iesaistītās intereses (no vienas puses, EasySIGN un, no otras puses, Klienta privātuma intereses). Ja tiek pieņemts lēmums par bloķēšanu vai izņemšanu, EasySIGN informēs Klientu par to, cik lielā mērā Klienta Programmatūras lietošana tiks samazināta vai novērsta.
11. IZMAIŅAS UN PAPILDINĀJUMI
  Izmaiņas un papildinājumi jebkurā Līguma un/vai Vispārējo noteikumu noteikumā ir spēkā tikai tad, ja par tiem panākta rakstiska un/vai elektroniska vienošanās, un tādējādi tos var tikai pierādīt.
12. DAŽĀDI, PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN KOMPETENTĀ TIESA
12.1. Līgumu reglamentē Nīderlandes likumi. Apvienoto Nāciju Organizācijas 11. gada 1980. aprīļa Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem piemērošana ir izslēgta.
12.2. EasySIGN ir tiesības pēc saviem ieskatiem slēgt apakšlīgumu par savām tiesībām un saistībām saskaņā ar Līgumu ar jebkuru trešo personu.
12.3. EasySIGN var nodot savas Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus jebkurai trešajai pusei. Klienta tiesības un pienākumi saskaņā ar šo un saskaņā ar Produkta īpašajiem noteikumiem, kā norādīts 9. sadaļā, nav nododami citiem.
12.4. Ja kāds no Vispārējo noteikumu un nosacījumu vai Līguma noteikumiem pēc EasySIGN saprātīga sprieduma ir spēkā neesošs vai jebkādā citā veidā neizpildāms, EasySIGN ir tiesības izbeigt atlikušo Līguma saturu, izņemot tiktāl, ciktāl tas tiek uzskatīts. nesaprātīgi un negodīgi konkrētajos apstākļos.
12.5. Visi strīdi, kas izriet no Līguma, tiek izskatīti tikai kompetentajā tiesā Hertogenbošā, Nīderlandē.

Ir jautājumi?

Jūs vienmēr varat sazināties ar mums, ja jums ir jautājumi par jūsu tiesībām. Sazināties ar mūsu atbalsta komanda.

Are you ready to make things EASY?