GALA LIETOTĀJA LICENCES LĪGUMS

Starp mūsu EasySIGN programmatūras produkta ("Programmatūra") lietotāju un mums, EASYIGN BV, uzņēmumu, kas dibināts saskaņā ar Nīderlandes likumiem un kura galvenais birojs atrodas plkst. Melkweg 5, 5527 CZ Hapert, Nīderlande.
PAZIŅOJUMS: INSTALTĒJOT VAI IZMANTOJOT PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT VISIEM ŠĀ GALAPALOTĀJA LICENCES LĪGUMA (“EULA”) NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, UN TIEŠI IR SAISTĪGI.

1. PANTS: LICENCE
 
1.1 Ievērojot šajā EULA noteiktos noteikumus un nosacījumus, mēs piešķiram jums šādas tiesības:
A) Ja esat iegādājies Programmatūras izmēģinājuma versiju: ​​neekskluzīvas un nenododamas tiesības instalēt un lietot Programmatūru vienā datorā un uz trīsdesmit dienām;
B) Ja esat iegādājies Programmatūru uz pastāvīgās licences pamata: pastāvīgas, neekskluzīvas un nenododamas tiesības izmantot Programmatūru vienā datorā;
C) Ja esat iegādājies Programmatūru, pamatojoties uz abonēšanas licenci: neekskluzīvas un nenododamas tiesības instalēt Programmatūru vairākos datoros un vienlaikus izmantot Programmatūru tikai vienā datorā jūsu pirkuma pasūtījumā norādītajā periodā, un tiek automātiski atjaunots uz nākamajiem identiskiem (vai citādi norādītiem) periodiem, ja vien kāda no Pusēm to neizbeidz pēc tiešsaistes atcelšanas pirms vienas dienas pirms pašreizējā termiņa beigām;
D) Ja esat iegādājies Programmatūru, pamatojoties uz izglītības licenci, jums ir neekskluzīvas un nenododamas tiesības instalēt Programmatūru vairākos datoros un vienlaikus izmantot Programmatūru tik daudzos datoros, kā to nosaka lietotāju skaits un uz jūsu pirkuma pasūtījuma periodu un tikai izglītojošiem nolūkiem.
1.2 Ja Programmatūra ir iegādāta un instalēta, pamatojoties uz “datora bloķēšanu”, Programmatūru drīkst izmantot tikai tajā datorā, kurā pirmo reizi instalējāt Programmatūru. Jums ir aizliegts un nav atļauts pārsūtīt vai pārsūtīt Programmatūru no šāda datora uz citu datoru. Ja Programmatūra ir iegādāta un instalēta, izmantojot “USB sargspraudni bloķētu”, Programmatūru drīkst izmantot tikai vienā datorā, kuram ir pievienots minētais USB sargspraudnis.
1.3 Ja esat iegādājies Programmatūru, pamatojoties uz “datora bloķēšanas” principu, jūs uzņematies risku par datora nozaudēšanu, zādzību vai bojājumiem un datora aparatūras vai instalētās operētājsistēmas izmaiņām, kas nozīmē, ka jūs vairs nevarat izmantot Programmatūru. . Tā rezultātā jums būs jāiegādājas jauna Programmatūras licence. Ja esat iegādājies Programmatūru, izmantojot “USB sargspraudni bloķētu”, jūs uzņematies risku par USB sargspraudņa nozaudēšanu, zādzību vai sabojāšanu, kas nozīmē, ka jūs vairs nevarat izmantot Programmatūru. Tā rezultātā jums būs jāiegādājas jauna Programmatūras licence.
1.4 Atjaunoto abonementu cenas tiek automātiski atjauninātas līdz faktiskajām cenām atjaunošanas brīdī. 15 dienas pirms automātiskās abonementa atjaunošanas jums tiks nosūtīts e-pasts, informējot par atjaunošanu un atcelšanas iespēju.
1.5 Ja jums tiek piegādāti programmatūras atjauninājumi, jauninājumi vai jaunas versijas, uz šādu atjauninājumu, jauninājumu vai jaunu versiju izmantošanu attiecas šī EULA noteikumi, ja vien šādiem atjauninājumiem, jauninājumiem vai jaunām versijām nav pievienoti jauni EULA noteikumi. jaunie EULA noteikumi attieksies uz visu Programmatūras atjauninātās, jauninātās vai jaunās versijas lietošanu. Nekas šajā EULA nepieprasa, lai EasySIGN nodrošinātu jums atjauninājumus, jauninājumus vai jaunas versijas.
1.6 Jūs nedrīkstat (kā arī nevarat atļaut nevienai trešajai pusei):
(I) atļaut trešajai pusei izmantot Programmatūru vai nu šīs trešās puses vārdā, vai jebkuras citas trešās puses vārdā vai labā;
(Ii) jebkādā veidā modificēt vai pielāgot Programmatūru un/vai tulkot, reverso inženieriju, dekompilēt, izjaukt vai izveidot Programmatūras atvasinātus darbus;
(iii) mainīt vai noņemt mūsu autortiesības, preču zīmes vai jebkādus citus īpašumtiesības vai ierobežojošus paziņojumus vai leģendas, kas ietvertas vai iekļautas Programmatūrā, dokumentācijā un citos ar Programmatūru nodrošinātajos materiālos;
(iv) pārveidot, pielāgot, tulkot vai izveidot atvasinātus darbus, pamatojoties uz mūsu rakstiskajiem materiāliem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
1.7 Pēc saprātīga brīdinājuma jūs piešķirat mums vai mūsu ieceltai trešajai pusei tādu piekļuvi jūsu telpām un sistēmām, kas var būt nepieciešamas, lai pārbaudītu, vai jūs ievērojat šī EULA noteikumus un nosacījumus.
2. PANTS: ATTĒLI
2.1 Programmatūra satur attēlus, kas pieder mums. Jūs varat brīvi izmantot, modificēt un publicēt šos attēlus, ievērojot šajā punktā noteiktos ierobežojumus.
2.2 Jūs varat iekļaut jebkuru attēlu(-s) savā oriģinālajā darbā un publicēt, parādīt un izplatīt savu darbu jebkurā lietojumprogrammā;
2.3 Jūs nedrīkstat:
(I) iznomāt, iznomāt, pārdot tālāk, apakšlicencēt, aizdot vai citādi padarīt attēlus pieejamus lietošanai vai izplatīšanai atsevišķi vai atsevišķi no jūsu oriģinālā darba.
(Ii) radīt skandalozus, piedauzīgus, apmelojošus vai amorālus darbus vai izmantot mūsu attēlus citiem mērķiem, kas ir aizliegti ar likumu;
(iii) izmantot vai atļaut izmantot mūsu attēlus vai jebkuru to daļu kā preču zīmi vai pakalpojuma zīmi, vai pieprasīt jebkāda veida īpašumtiesības uz attēliem vai jebkuru to daļu; un
(iv) izmantot attēlus elektroniskā formātā, tiešsaistē vai multivides lietojumprogrammās, ja vien attēli nav iekļauti tikai apskatei un nav atļauts lejupielādēt un/vai saglabāt attēlus jebkāda iemesla dēļ.
3. PANTS: IEROBEŽOTA GARANTIJA UN ATBILDĪBA
3.1 Mēs garantējam, ka mūsu piegādātajiem datu nesējiem un citiem materiāliem produktiem (zibatmiņas diskam, USB sargspraudnim un/vai citiem datu nesējiem, kuros ir ierakstīta Programmatūra) normālas lietošanas un apkopes laikā deviņdesmit (90) ) dienas no piegādes datuma sākotnējam pircējam, ko apliecina pietiekams pirkuma apliecinājums.
3.2 Garantijas laikā mēs par saviem līdzekļiem nomainīsim bojātos datu nesējus un citus materiālos produktus, kas mums atgriezti (apmaksāti pasta izdevumi) kopā ar pietiekamu pirkuma apliecinājumu. Šādai nomaiņai tiek nodrošināta garantija uz atlikušo sākotnējās garantijas periodu vai trīsdesmit (30) dienām atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir ilgāks.
3.3 IZŅEMOT IEPRIEKŠ NOTEIKTĀS IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS, MĒS NESNIEDZIM NEKĀDAS CITAS GARANTIJAS UN ATSAUKAM VISAS TIEŠAS, NETIEŠAS VAI LIKUMĀ NOTEIKTAS GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ MŪSU PROGRAMMATŪRU (UN ATTĒLIEM IESKAITOT), IESKAITOT AR ATTĒLU ATTIECĪBĀ UZ NETIEŠĀM GARANTIJĀM PAR TREŠĀS PERSONAS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU, TIRDZNIECĪBAS, PAREIZĪBAS, PRECIZITĀTES, UZTICAMĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶI NEPĀRKĀPĀM.
3.4 PROGRAMMATŪRA JUMS TIEK PIEGĀDĀTA “KĀDA IR” UN “KĀDA IR PIEEJAMA” AR JEBKĀDIEM KĻOJUMIEM UN Defektiem, UN BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, IZDEVĒJOT JEBKĀDA VEIDA EASYIGN VAI TĀ LICENCĒTĀJI.
3.5 JŪSU ATBILDĪBA IR NODROŠINĀT, KAS PROGRAMMATŪRA IZPILDA MĒRĶI, KAM TĀ IR NEPIECIEŠAMS, UN PAREIZI FUNKCIJAS VIDĒ, KURĀ TĀ TIEK IZMANTOTA. TO IZMANTOŠANA UZŅEMIES TIKAI JŪS, UN JŪS ESAT ATBILDĪGS PAR JEBKĀDĀM REMONTA, KOREKCIJAS VAI APKOPES IZMAKSĀM. JŪS ATZĪST, KA PROGRAMMATŪRAS UZSTĀDĪŠANA VAR IETEKMĒT TREŠĀS PUŠU PROGRAMMATŪRAS VAI TREŠO PUŠU PAKALPOJUMU IZMANTOJAMĪBU.
3.6 BEZ IEROBEŽOJUMIEM, LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA MĒS VAI MŪSU LICENCES IZDEVĒJI NESNIEDZ NEKĀDU APLIECINĀJUMU VAI GARANTIJAS, KAS:
A) PROGRAMMATŪRA ATBILSTĪS JŪSU PRASĪBĀM; VAI
B) JEBKĀDA INFORMĀCIJA VAI DATI, KAS SNIEGTA AR PROGRAMMATŪRU, IR PRECĪZA, BEZ KĻŪDĀM VAI VISPĀRĪGI; VAI
C) PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA BŪS NETRAUCĒJUMS VAI BEZ KĻŪDĀM; VAI
D) JEBKĀDS SATURS, KAS PIEEJAMS LEJUPIELĀDEI NO MUMS, IR BRĪVS NO VĪRUSI VAI JEBKĀDĀ CITA PIESĀRŅOJUMA VAI DESTRUKTĪVAS ĪPAŠĪBAS; VAI
E) JUMS IZBAUDĪS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU BEZ TRAUCĒJUMIEM; VAI
F) PROGRAMMATŪRA TURPINĀS BŪT PIEEJAMA VAI APKOPES VAI ATBALSTĪTA, VAI TIKS LABOTI JEBKĀDI Defekti; VAI
G) PROGRAMMATŪRA BŪS SADERĪGA AR JEBKURU TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRU, TREŠĀS PUŠU PAKALPOJUMIEM, TREŠĀS PERSONAS ĀRĒJIEM PAKALPOJUMIEM VAI MŪSU ĀRĒJIEM PAKALPOJUMIEM;
H) PROGRAMMATŪRA VAI MŪSU ĀRĒJIE PAKALPOJUMI VAI TREŠO PUŠU ĀRĒJIE PAKALPOJUMI BŪS PIEEJAMI VAI PIEEJAMI JEBKURĀ VALODĀ VAI NO JEBKURAS ATRAŠANĀS VIETAS, VAI IR PIEMĒROTI LIETOŠANAI JEBKURĀ VIETĀ.
3.7 CIK IESPĒJAMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMO LIKUMU, VISI NOSACĪJUMI, GARANTIJAS VAI CITI NOSACĪJUMI, KAS VARĒTU SPĒKĀS STARP PUSES VAI TIEK NETIEŠI VAI IEKĻAUTI ŠAJĀ LICENCE VAI JEBKĀDĀ LĪGUMA NOSLĒGUMĀ, UN JEBKURU LĪGUMA NODROŠINĀJUMĀ. GUDRI, AR ŠO DOKU TIEK IZSLĒGTI, IESKAITOT JEBKĀDI NETIEŠI NOSACĪJUMI, GARANTIJAS VAI CITI NOSACĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ APMIERINĀTU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU MĒRĶIEM VAI SAPRĀTĪGU PRASMJU UN APRŪPES IZMANTOŠANU.
3.8 EASYIGN UN TĀ LICENCES IZDĀVĒJI NEBŪS ATBILDĪGI PAR ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS IZRAIDĪTI IZPLATĪTA PAKALPOJUMA ATLEIGUMA UZBRUKUMA, VĪRUSI VAI CITĀ TEHNOLOĢISKI KAITĪGĀ MATERIĀLA, KAS VAR INFICĒT JEBKURU VIETNES, PROPRINTU APKARU. MATERIĀLS PĒC JŪSU PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANA.
3.9 EASYIGN UN TĀ LICENCES IZDĀVĒJI NEŅEMAS ATBILDĪGI PAR ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS VAR CIET JŪS (VAI JEBKURA PERSONA, KAS PIEPRASĪJA UZ JUMS VAI AR JUMS), JA TAS IR TIEŠI, VAI TIEŠI TIEŠI CIEŠAS. UN VAI TĀDAS PATS RODAS LĪGUMS, DEKLĀTĀS ATTIECĪBAS ATTIECĪBĀ UZ ATTIECĪBĀ UZ NOZĪMĪBU (TOStarp NELĪDĪBU) VAI CITĀDI, KAS Ietilpst JEBKĀ NO ŠĀDĀM KATEGORIJĀM: I) ĪPAŠI BOJĀJUMI, PAT LAI EASYSIGN BIJA ZINĀJĀS PAR APSTĀKĻIEM, KĀDĀ APSTĀKĻI IR; II) PEĻŅAS ZAUDĒJUMS; III) PAREDZĒTO UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMS; IV) UZŅĒMĒJDARBĪBAS IESPĒJAS ZAUDĒJUMS; V) LABĀS VĒRTĪBAS ZAUDĒJUMS; VAI VI) DATU ZAUDĒJUMS VAI BOJĀŠANA.
3.10 NEKĀDĀ APSTĀKĻI UN NEKĀDAS JURIDISKĀS TEORIJAS NEATBILDĪGI NEATBILDĪGI, LĪGUMS VAI CITĀDI, MĒS NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZSEKOTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS ATTIECAS PAR JEBKURU RAŽOJUMU, t.sk. IR BRĪDINĀTI PAR ŠĀDU BOJĀJUMU VAI ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBA.
3.11 GADĪJUMĀ, KAD NEATKARĪGI AR ŠĪS IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS NOTEIKUMIEM MĒS TIEK ATBILDĪTI ATBILDĪGI, VISAS MŪSU ATBILDĪBAS, KAS IZRIETAS NO ŠĪS EULA VAI SAISTĪTAS AR TO NEPĀRSNIEDZ MAZĀKĀ NO (i) APMAKSAS VIENĀDĪBAS LĪDZEKĻA PIEMĒRĀ. ZAUDĒJUMI VAI (ii) EUR 5.000.
3.12 JEBKĀDAS GARANTIJAS, KAS MŪSU IZSNIEDZAM ŠEIT, ATTIECAS UZ JŪSU ATBILSTĪBU ŠĪ GALVENĀ LĪGUMA NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.
3.13 JŪS PIEKRĪTAT, KA, IEKĻAUJOTIES ŠAJĀ EULA, JŪS NEPAĻAUJĀSIES UZ NEKĀDĀM APLIECINĀJUMIEM (RAKSTISKAJIEM VAI MUTISKIEM) VAI NEKĀDAS PERSONAS, IZSKAITOTIES TO, KAS SKAIDRI IZSKATĪTI ŠAJĀ EULAIDĀRĀ. ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDIEM APSTIPRINĀJUMIEM JUMS NEBŪS NEKĀDAS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻA ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDIEM APLIECINĀJUMIEM UN NEATBILD NEATBILDĪBU PAR ATBILDĪBU, KĀ KĀ AR ESEKSPEKCIJU.
4. PANTS: NOSAUKUMS UN INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS
4.1 Jūs atzīstat, ka Programmatūra (tostarp Programmatūrā ietvertie attēli) pieder mums un ka visas īpašumtiesības uz Programmatūru un attēliem paliks mums. Visas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar Programmatūru un attēliem, tostarp, bet ne tikai, izdoti vai reģistrēti patenti, patentu pieteikumi, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, komercnoslēpumi, autortiesības, datubāzes tiesības un zinātība, pieder mums vai mūsu trešās puses piegādātājs(-i). Jūs nedrīkstat pretendēt uz īpašumtiesībām uz mūsu vai mūsu trešās puses piegādātāja intelektuālā īpašuma tiesībām, kā arī neapstrīdēsit vai nepalīdzēsit apstrīdēt mūsu vai mūsu trešās puses piegādātāja tiesības, īpašumtiesības un intereses par šādu intelektuālo īpašumu.
4.2 Ja pret jums tiek celta prasība, apgalvojot, ka Programmatūras vai konkrēta attēla izmantošana pārkāpj kādas trešās puses intelektuālā īpašuma tiesības, jums par šādu prasību mums ir rakstiski jāpaziņo piecu darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas. Mums ir tiesības, bet ne pienākums, aizstāvēt jūs uz sava rēķina pret šādu prasību vai pēc mūsu izvēles izšķirt strīdu. Ja mēs nolemjam jūs aizstāvēt pret šādu prasību, mēs atlīdzināsim jums visas izmaksas un saistības, kas rodas, aizstāvot vai nokārtojot šādu prasību vai darbību. Iepriekš minētais nosaka visu mūsu atbildību un jūsu vienīgos tiesiskās aizsardzības līdzekļus attiecībā uz jebkuras trešās puses intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.
4.3 Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas izriet no: (i) Programmatūras izmantošanas kopā ar citu programmatūru vai priekšmetiem, ja vien mēs neesam pārdevuši, veikuši vai nepārprotami ieteikuši vai apstiprinājuši šādu izmantošanu kā kombināciju rakstīšana; vai (ii) Programmatūras modifikācijas pēc piegādes, ja vien mēs rakstveidā neesam veikuši, nepārprotami ieteikuši vai apstiprinājuši izmaiņas.
5. PANTS: PROGRAMMATŪRAS ATJAUNINĀJUMI UN ATBALSTS
5.1 Ja tas ir pieejams, bezmaksas atbalsts ir pieejams lietotāju forumā, kā arī ar padomiem un ieteikumiem un YouTube videoklipiem.
5.2 Ja esat noslēdzis ar mums uzturēšanas līgumu, mēs jums nodrošināsim uzlabotas Programmatūras versijas, kad tās būs pieejamas. Mums vairs nebūs jānodrošina apkope vai palīdzības dienesta atbalsts saistībā ar veco versiju trīs mēnešus pēc uzlabotās versijas pieejamības.
5.2 Ja esat noslēdzis Programmatūru uz abonēšanas licences pamata, mēs jums nodrošināsim uzlabotas Programmatūras versijas, kad tās kļūs pieejamas. Mums nebūs jāpiedāvā palīdzības dienesta atbalsts saistībā ar veco versiju trīs mēnešus pēc uzlabotās versijas pieejamības. Iesniedzot atbalstu, izmantojot biļeti, mēs bez maksas atbildam uz īsiem jautājumiem līdz 10 minūtēm, kas ir ierobežots tiešsaistes tehniskais atbalsts darba dienās darba laikā. Ja atbalsta problēma ir programmatūras kļūda (vai vēlme pēc funkcijas, kas EasySIGN programmatūrā vēl nav pieejama), atbalsts tam ir bezmaksas. Mēs nerīkojamies atšķirīgi starp Starter, EasySIGN Pro un Premium. Problēmas ar pretvīrusu programmatūru, ja nevarat piekļūt datoram, izmantojot TeamViewer, nevar saņemt bezmaksas atbalstu.
5.3 Izņemot 5.2. punktu, par visiem EasySIGN veiktajiem darbiem tiks iekasēta maksa papildus licences maksai un saskaņā ar tajā laikā EasySIGN spēkā esošajām cenām un nosacījumiem.
5.4 EasySIGN ieplānos tiešsaistes atbalsta piegādi, konsultējoties ar jums, ņemot vērā jūsu vēlamo plānošanu, cik vien iespējams. EasySIGN pieliks komerciāli pamatotas pūles, lai sniegtu Atbalsta pakalpojumus saskaņā ar saskaņoto grafiku.
5.5 Ja jūsu datorsistēma un/vai iekārta neatbilst tādām prasībām kā piekļuve internetam un TeamViewer, (programmaparatūras) atjauninājumi, pieejama draivera instalēšana no iekārtu ražotājiem un programmatūras prasības, EasySIGN ir tiesības (pēc saviem ieskatiem) iekasēt maksu par neizmantoto. laiku to rezultātā un/vai iekasēt izmaksas, kas EasySIGN ir radušās, lai izpildītu prasības.
6. PANTS: IZBEIGŠANA
6.1 Neatkarīgi no jebkādiem citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas var būt pieejami pusei saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem attiecībā uz šādu notikumu, jebkurš no šiem notikumiem ļaus mums nekavējoties izbeigt EULA, iesniedzot rakstisku paziņojumu:
A) jūsu būtiskais EULA pārkāpums, kas, ja tas ir novēršams, netiek novērsts 30 dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma;
B) esat maksātnespējīgs vai nespējat samaksāt savus parādus to termiņā; jūs vēlaties tikt pasludināts par bankrotējušu vai piešķirtu maksājumu apturēšanu vai līdzīgus atvieglojumus saskaņā ar juridisku procedūru, vai arī uz jums attiecas šāda procedūra; jūs pārtraucat darboties kā pastāvīga sabiedrība vai veikt savu darbību parastajā uzņēmējdarbības gaitā;
C) jebkura jūsu uzņēmuma brīvprātīga vai piespiedu nodošana, pamatojoties uz likumu vai citādi, jebkādu būtisku īpašumtiesību daļu jūsu uzņēmumā vai jebkādas būtiskas izmaiņas jūsu uzņēmuma vadībā, kas, pēc mūsu domām, negatīvi ietekmē mūsu intereses.
D) jebkurš jūsu mēģinājums nodot vai piešķirt šo EULA vai jebkuras no šeit noteiktās tiesības vai pienākumus trešajām personām bez mūsu rakstiskas piekrišanas;
6.2 Šī EULA izbeigšana neietekmē jūsu un/vai mūsu tiesības un pienākumus, kas uzkrāti pirms šādas izbeigšanas.
6.3 Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida vai rakstura zaudējumiem vai bojājumiem, kas jums ir radušies saistībā ar EULA izbeigšanu saskaņā ar 6.1. pantu.
6.4 Pēc šī EULA darbības pārtraukšanas jūs nekavējoties pārtraucat lietot Programmatūru un attēlus un desmit (10) darba dienu laikā no izbeigšanas dienas iesniedziet mums visus fiziskos datu nesējus, kas satur Programmatūru, dokumentāciju un citus materiālus, kas tiek nodrošināti jūs saskaņā ar šo EULA. Mēs rakstiski apstiprinām saskaņā ar šo 5.4. punktu atgriezto materiālu saņemšanu. Ja šāda apstiprinājuma nav, materiāli netiek uzskatīti par atgrieztiem.
7. PANTS. DAŽĀDI
7.1 Mums ir tiesības nodot visas mūsu tiesības un pienākumus, kas izriet no šī līguma, jebkurai trešajai pusei, un, ciktāl nepieciešams, jūs ar šo nepārprotami piekrītat šādai nodošanai. Turklāt jums ir jāsniedz jebkāda saprātīga palīdzība, kas nepieciešama mūsu tiesību un/vai pienākumu nodošanai.
7.2 Programmatūru un jebkuru ar to saistīto zinātību jums ir jāuzskata par konfidenciālu. Jūs nedrīkstat izpaust nevienai trešajai pusei nekādu konfidenciālu informāciju, kas jums sniegta saskaņā ar EULA. Jūs drīkstat izpaust konfidenciālu informāciju tikai tiem saviem darbiniekiem, aģentiem vai pārstāvjiem, kuriem ir jāzina un kuriem ir saistoši konfidencialitātes pienākumi, kas aizsargā mūsu intereses vismaz tikpat labi kā jūsu pienākumi saskaņā ar šo dokumentu.
7.3 Programmatūra vai jebkura funkcionalitāte vai tās daļa var nebūt pieejama visās valodās vai valstīs. Ja esam nodrošinājuši jums šī EULA (un citu līgumu) angļu valodas versijas tulkojumu, jūs piekrītat, ka šāds tulkojums jums tiek nodrošināts tikai jūsu ērtībām un ka angļu valodas versija (nevis tulkojums) būs jums juridiski saistoša. . Ja rodas pretrunas starp angļu valodas versiju un vienu no tās tulkojumiem, noteicošā ir angļu versija, nevis tulkojums.
7.4 EULA regulē Nīderlandes likumi. Apvienoto Nāciju Organizācijas 11. gada 1980. aprīļa Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem piemērošana ir izslēgta.
7.5 Tiesvedības gadījumā par EULA visas uzvarētājas puses izmaksas un izdevumus, tostarp saprātīgas juridiskās nodevas un tiesāšanās izdevumus, pēc pieprasījuma atlīdzina otra puse, un tos atlīdzina šādā tiesvedībā uzvarošā puse, pat ja šādas izmaksas pārsniedz šādu izmaksu aplēses, ko izdarījis tiesnesis, pamatojoties uz Nīderlandes Civilprocesa kodeksu.
7.6 Visi strīdi, kas izriet no EULA, tiek izskatīti tikai kompetentajā tiesā Hertogenbosā, Nīderlandē.

Ir jautājumi?

Mums ir atbildes. Sazināties ar mūsu atbalsta komanda.

Are you ready to make things EASY?